new connect kierunek na rynek kapitałowy

NewConnect jest platformą obrotu akcjami prowadzoną przez GPW S.A. poza rynkiem regulowanym zwaną systemem (rynkiem) alternatywnym (inne nazwy to Nowy Rynek oraz Alternatywny System Obrotu, tj. ASO). Ruszyła 30 sierpnia 2007 r. Obecnie notowane są na niej walory ponad 408 spółek (głównie z branży nowych technologii oraz cechujących się wysokim poziomem innowacji, ale rynek jest otwarty na firmy z różnych branż).

System jest skierowany do małych i średnich podmiotów o krótkim stażu, ale o dużym potencjale wzrostu, oraz przedsiębiorstw chcących szybko pozyskać kapitał, które ze względów formalnych (zbyt niska kapitalizacja, długie i zawiłe procedury) i finansowych (wysokie opłaty związane z debiutem) nie są w stanie spełnić wymagań rynku głównego GPW (choć założeniem NewConnect jest umożliwienie podmiotom rozwoju, aby w końcu mogły wejść na rynek podstawowy lub przynajmniej równoległy – ASO jest czymś w rodzaju inkubatora przedsiębiorczości, stymulatora rozwoju).

System alternatywny wiąże się z mniejszymi formalnościami i kosztami debiutu oraz obsługi giełdowej niż w przypadku głównego parkietu. Ułatwienia dotyczą np. polityki informacyjnej – spółki notowane na NewConnect nie muszą składać raportów kwartalnych czy szczegółowych raportów bieżących. Oprócz tego sprawozdania półroczne nie muszą posiadać audytu, a podmiot ma swobodę w zakresie wyboru standardów rachunkowości. NewConnect nie jest nowością na rynku kapitałowym. Od dawna działają podobne systemy w Anglii (Alternative Investment Market), Niemczech (Entry Standard), Skandynawii (First North) i kilku innych krajach.

DWA SPOSOBY UPUBLICZNIENIA SPÓŁKI (WPROWADZENIA NA GIEŁDĘ)

  1. Oferta prywatna (private placement)

 • skierowana maksymalnie do 99 inwestorów (najczęściej fundusze inwestycyjne różnego rodzaju: zamknięte, hedgingowe, private equity/venture capital oraz osoby prywatne);
 • krótki, prosty dokument informacyjny, który musi zostać zatwierdzony przez autoryzowanego doradcę (niezależnego audytora, biuro maklerskie, firmę doradztwa finansowego posiadającą zgodę GPW na świadczenie tego typu usług);
 • niskie koszty wejścia (50-200 tys. zł za dokument informacyjny) – koszt pozyskania kapitału nie przekracza 5 proc. wartości emisji;
 • uproszczona ścieżka dopuszczeniowa – krótki czas przygotowania i przeprowadzenia debiutu (od momentu rozpoczęcia prac nad wejściem na rynek do pierwszego notowania mija od kilku do 12 tygodni);
 • wybór autoryzowanego doradcy spośród tych wpisanych na listę prowadzoną przez GPW S.A. następuje po podjęciu decyzji o wejściu na NewConnect;
 • obok autoryzowanego doradcy upubliczniana firma wybiera – w zależności od systemu notowań (rynek kierowany zleceniami lub cenami) – animatora rynku lub market makera, który będzie odpowiedzialny za płynność obrotu akcjami emitenta (składanie ofert kupna i sprzedaży);
 • może obejmować walory z nowej emisji lub już istniejące.


  2. Oferta publiczna (public offer)

 • skierowana do grupy liczącej 100 i więcej inwestorów;
 • bardziej szczegółowy, sformalizowany dokument informacyjny w postaci prospektu emisyjnego (lub memorandum informacyjnego, jeśli wartość oferty nie przekracza 2,5 mln euro), który musi zostać zatwierdzony przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego (KNF);
 • wysokie koszty wejścia (ok. 1 mln zł za dokument informacyjny) – rzadziej wykorzystywany (głównie przez duże podmioty);
 • dłuższy niż w ofercie prywatnej okres przygotowawczy (6-12 miesięcy) wynikający z rozbudowanych procedur (np. konieczność dokonania due dilligence przed sporządzeniem prospektu);
 • może obejmować walory z nowej emisji lub już istniejące.


Niezależnie od sposobu debiutu firma przechodzi następującą ścieżkę:

1. Ocena możliwości (zasadności) wejścia na NewConnect.
2. Przekształcenie firmy w spółkę akcyjną.
3. Audyt i ewentualna restrukturyzacja.
4. Sporządzenie dokumentu informacyjnego.
5. Zdobycie inwestorów – tzw. zbudowanie księgi popytu (book building).
6.Przygotowanie wniosku o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).
7. Zawarcie umowy o rejestrację akcji w KDPW.